Kretanje s videćim pratiteljem

Slijepa osoba nalazi se pola koraka iza pratitelja, što joj omogućava da pravovremeno reagira na sve situacije i promjene koje se mogu dogoditi u toku kretanja.
Slijepa osoba i videći pratitelj uskladit će tempo kretanja što može biti zavisno od potreba i mogućnosti svakog od njih, te će iskomunicirati je li potrebno da videći pratitelj daje verbalne informacije o preprekama, ali i zanimljivim i korisnim detaljima iz okoline u kojoj se kreću.

Kretanje slijepe osobe s videćim pratiteljem

Pitajte slijepu osobu želi li informacije o okolini, situacijama, osobama… zasigurno i slijepu osobu zanimaju informacije i situacije koje se mogu percipirati samo vizualno… budite strpljivi i slikovito opišite riječima osobe, predmete, situacije…

Visits: 199